KALLELSE TILL ÅRSMÖTE med Växtkraft Ideell förening 23 februari 2016 kl 18.00.

DAGORDNING

1) Årsmötet öppnas

2) Fråga om mötets behöriga utlysande

3) Dagordningens fastställande

4) Val av mötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare

5) Styrelsens verksamhetsberättelse

6) Ekonomisk berättelse

7) Revisionsberättelse

8) Fastställande av resultat- och balansräkning

9) Fråga om ansvarsfrihet

10) Verksamhetsplan

11) Beslut om antal ledamöter, ersättare, mandattid

12) Val av

a) Ordförande för 1 år avg. Birgitta Clausson

b) 3 ledamöter för 2 år avg. Ida Wiker, Elsie Antonsson och Åsa Gustafsson

(kvarst 1 år Lotta Callander, Bodil Wittbom, Steven Anding)

c) 2 ersättare för 1 år avg Lennart Andersson, Linda Svensson

13) Revisor för 1 år Tommy Karlsryd

a) 1 ersättare för 1 år Stig Callheim

14) Val av valberedning jämte ersättare. avg.Bengt Carlzon.

15) Förenings teckningsrätt

16) Medlems avgift 2018

17) Avtackning

18) Årsmötet avslutas

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org

Bildspel