Årsmötet hålls i Träslövs bygdegård; Nedregårdsgatan 7.

Var vänlig anmäl dig på tel: 0704349808 så tidigt som möjligt.

Vi börjar 17.30 med lättare kvällsförtäring å alkoholfri dryck.

Vi visar ”Bilder från året som gått” i samverkan med Studiefrämjandet.

Nomineringar skickas till hanna@vaxtkraft.org

KALLELSE till årsmötet med Växtkraft ideell förening

den 29 februari 2024 kl 17.30.

1.       Årsmötet öppnas

2.       Frågan om mötets behöriga utlysande

3.       Dagordningen

4.       Val av mötesfunktionärer:  Ordförande: sekreterare, samt justerare och rösträknare:

5.       Verksamhetsberättelse.

6.       Ekonomisk berättelse

7.       Revisionsberättelsen.

8.       Fastställde balans och resultaträkning.

9.       Ansvarsfrihet.

10.   Motioner och styrelseförslag.

11.   Verksamhetsplanen.

12.   Beslut om ersättningar.

13.   Antal ledamöter och mandattid.

14.   Val av styrelseledamöter: Ordf 1 år, 2 ledamöter på 2 år. (Kvarstår 1 år, Eva Berggren och Matilda Svalander)

15.   Val av revisor och Revisorssuppleant:

16. Val av valberedning

17. Föreningens teckningsrätt:

18. Föreningens medlemsavgift för år 2025, har varit till 60 kr/person och år samt 140 kr för familj.

19. Eventuell avtackning

20. Årsmötet avslutas.