KALLELSE TILL ÅRSMÖTE med Växtkraft Ideell förening 20 maj 2021 kl 17.00.
Adress: Nedregårdsgatan 7 utomhus vid hönshus inomhus i bygdegården vid regn
OBS! (Coronavänligt med stora avstånd) 
Vi startar med soppa kl 16.30.
DAGORDNING 
1) Årsmötet öppnas
2) Fråga om mötets behöriga utlysande
3) Dagordningens fastställande
4) Val av mötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare
5) Styrelsens verksamhetsberättelse Vi visar bilder från året som gått.
6) Ekonomisk berättelse
7) Revisionsberättelse 
8) Fastställande av resultat- och balansräkning
9) Fråga om ansvarsfrihet
10) Beslut om stadgeändring. Antal ledamöter i styrelsen.
11) Verksamhetsplan
12) Beslut om antal ledamöter och ersättare, samt mandattid
13) Val av
  1. a) Ordförande för 1 år Omval: Irene Gunnarsson    
  2. b) ledamöter för 2 år Omval: Lotta Callander, Birgitta Clausson, (Lena Brolin har avgått)
Kvar ett år: Jannika Aringskog, Kristina Viberg avgår, (fyllnadsval 1 år)
  1. c) ersättare för 1 år Har varit: Ida Wiker, Birgitta Ek Elmquist, Linda Rundqvist
14) a) Revisor för 1 år Tommy Karlsryd
  1. b) 1 ersättare för 1 år Stig Callheim
15) Val av valberedning jämte ersättare.  
16) Förenings teckningsrätt
17) Medlemsavgift 2022 Har varit 60 kr/pers och 140 kr /familj
18) Avtackning
19) Årsmötet avslutas