Välkommen till årsmöte i Bygdegården – Nedregårdsgatan 7. Det blir onsdagen den 20 februari kl. 18. Vi bjuder på lättare ekologisk förtäring och vi visar bilder från året som gått. 

Här kommer dagordningen inom kort för årsmötet. 

De som är medlemmar har rösträtt. Medlemsavgiften betalas till konto 558-0980 Märk talongen med namn och telefonnummer. Medlemsavgiften är 60 kr för enskild och 140 kr för familj per år. 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE med Växtkraft Ideell förening 20 februari 2019 kl 18.00.

Vi äter först och tittar på bilder före verksamhetsplanen. 

DAGORDNING

1) Årsmötet öppnas

2) Fråga om mötets behöriga utlysande

3) Dagordningens fastställande

4) Val av mötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare

5) Styrelsens verksamhetsberättelse

6) Ekonomisk berättelse

7) Revisionsberättelse

8) Fastställande av resultat- och balansräkning

9) Fråga om ansvarsfrihet

10) Verksamhetsplan

11) Beslut om antal ledamöter, ersättare, mandattid

12) Val av

a) Ordförande för 1 år

b) 3 ledamöter för 2 år

c) 2 ersättare för 1 år

13) Revisor för 1 år

a) 1 ersättare för 1 år

14) Val av valberedning jämte ersättare.

15) Förenings teckningsrätt

16) Medlems avgift 2020

17) Avtackning

18) Årsmötet avslutas

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org