KALLELSE TILL ÅRSMÖTE med Växtkraft Ideell förening 2 mars 2022 kl 17.30.

Under mötet visar vi bilder från året som gått

Minnesstund för Elisabeth Nilsson.

DAGORDNING

1) Årsmötet öppnas

2) Fråga om mötets behöriga utlysande

3) Dagordningens fastställande

4) Val av mötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare

5) Styrelsens verksamhetsberättelse

6) Ekonomisk berättelse

7) Revisionsberättelse

8) Fastställande av resultat- och balansräknin

9) Fråga om ansvarsfrihet

10) Verksamhetsplan

11) Beslut om antal ledamöter, ersättare, mandattid

12) Val av

   a) Ordförande för 1 år                   

   b) 2 ledamöter för 2 år                 

   c) 2 ersättare för 1 år                              

13)  Revisor för 1 år                       

   a) 1 ersättare för 1 år                                                 

14) Val av valberedning jämte ersättare.             

15) Förenings teckningsrätt

16) Medlemsavgift 2023

17) Avtackning

18) Årsmötet avslutas