FÖREDRAGNINGSLISTA

för den ideella föreningen VÄXTKRAFTs ÅRSMÖTE 2023-02-28

1. Årsmötet öppnas.
2. Dagordningen fastställs.
3. Val av a/ Ordförande för mötet.
b/ Sekreterare för mötet.
c/ Referent för mötet.
d/ Protokolljusterare och röstkontrollanter.

4. Fastställande av röstberättigad för årsmötet.
5. Godkännande av kallelse till årsmötet.
6 Årsberättelse över föreningens verksamhet.
7. Ekonomisk rapport.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Motioner och styrelseförslag.
12. Fastställande av arbetsplan.
13. Beslut om ersättningar.
14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och mandattid.
15. Val av styrelse 1 Ordförande
-2 Ordinarie ledamöter (2 kvarstår 1 år)
-2 Ersättare
16. Firmatecknare.
17. Val av revisor och ersättare.
18. Val av valberedning jämte ersättare.
19. Val av ombud till Föreningsrådets årsmöte jämte ersättare.
20. Beslut om medlemsavgift för år 2024.
21. Avtackning
22. Årsmötet avslutas.