KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

DEN 11 FEBRUARI KL 18.00 MED FÖRENINGEN VÄXTKRAFT.

Rösta för de som är medlemmar i föreningen från 2015. Deltagare i mötet bjuds på lättare förtäring/soppa och bröd samt kaffe/te. Välkomna!!

DAGORDNING

1) Mötet öppnas

2) Fråga om mötets behöriga utlysande

3) Dagordningens fastställande

4) Val av mötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare och 2 justerare

5) Styrelsens verksamhetsberättelse

6) Fastställande av resultat

7) Revisionsberättelse

8) Fråga om ansvarsfrihet

9) Verksamhetsplan med bildband

9) Val av styrelse

10) Val av suppleanter

11) Val av revisorer

12) Val av valberedning

10) Förenings teckningsrätt

11) Medlems avgift 2016

12) Övriga frågor

13) Avslutning