Välkommen till årsmötet torsdag  den 27 februari kl. 18.

Vi samlas UPPE I Bygdegården. Där bjuds ni på lättare kvällsmat och alkoholfri dricka. Samt ett fint bildspel från året som gått. 

DAGORDNING

1) Årsmötet öppnas

2) Fråga om mötets behöriga utlysande

3) Dagordningens fastställande

4) Val av mötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare

 Jannika visar bilder från året som gått.

5) Styrelsens verksamhetsberättelse           

6) Ekonomisk berättelse

7) Revisionsberättelse

8) Fastställande av resultat- och balansräkning

9) Fråga om ansvarsfrihet

10) Verksamhetsplan

11) Beslut om antal ledamöter, ersättare, mandattid Har varit 1 ordförande,6 ledamöter (2 år),

     2 ersättare (1 år)

12) Val av (Om § 11 beslutas som står)

     a) Ordförande för 1 år       Avgår: Kristina Viberg      

     b) 3 ledamöter för 2 år       Avgår: Lotta Callander, Birgitta Clausson, Nyval av en ledamot

  Kvar ett år: Jannika Aringskog, Ida Wiker, samt fyllnadsval av en   ledamot på ett år.

      c) 2 ersättare för 1 år        Nyval av ersättare

13) a) Revisor för 1 år            Tommy Karlsryd

      b) 1 ersättare för 1 år        Stig Callheim                                      

14) Val av valberedning jämte ersättare.             

15) Förenings teckningsrätt            

16) Medlemsavgift 2021                 Har varit 60 kr/pers och 140 kr /familj

17) Avtackning

18) Årsmötet avslutas

     

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org