KALLELSE TILL ÅRSMÖTE med Växtkraft Ideell förening 15 februari 2018 kl 18.00.

DAGORDNING

1) Årsmötet öppnas

2) Fråga om mötets behöriga utlysande

3) Dagordningens fastställande

4) Val av mötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare

5) Styrelsens verksamhetsberättelse

6) Bildvisning av året som gått

7) Ekonomisk berättelse

8) Revisionsberättelse

9) Fastställande av resultat- och balansräkning

10) Fråga om ansvarsfrihet

11) Verksamhetsplan

12) Val av

   a) Ordförande för 1 år                

   b) 3 ledamöter för 2 år   avg.

             (kvarst 1 år)

   c) Ersättare för 1 år    

13)  Revisor för 1 år         

   a) 1 ersättare för 1 år                                                   

14) Val av valberedning jämte ersättare.   

15) Förenings teckningsrätt

16) Medlems avgift 2019

17) Avtackning

18) Övrigt 

18) Övrigt,
Sven Knutsson, Föreningsexperten- gör en kick off gällande vårens utbildning i styrelsearbetet.

19) Årsmötet avslutas

 

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org